Regulamin

kantoru

1. Terminy i definicje

Niniejsza umowa zostaje zawarta między serwisem wymiany kryptowalut (Bit-Changer), zwaną dalej Wykonawcą, a osobą, która korzysta z usług Wykonawcy, zwaną dalej Zleceniodawcą.

2. Wprowadzenie

2.1. Wymiana kryptowalut - zautomatyzowany produkt internetowy, który świadczy usługi wymiany kryptowalut i instrumentów finansowych, który jest świadczony przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy i zasad Usługi.

2.2. Klient - osoba fizyczna, uczestnik systemu płatności elektronicznych, który akceptuje warunki Wykonawcy i niniejszą umowę.

2.3. Zlecenie  - informacja przekazywana przez Zamawiającego do Wykonawcy w formie elektronicznej i wskazująca, że akceptuje warunki korzystania z Usługi oferowane przez Wykonawcę.

2.4. Operacja wymiany - operacje polegające na otrzymywaniu elektronicznych kryptowalut w zamian za bezgotówkowe środki pieniężne, otrzymywaniu bezgotówkowych funduszy pieniężnych w zamian za kryptowaluty, operacje wymiany z kryptowalutami, a także transakcje zakupu, sprzedaży i wymiany autoryzowanych zewnętrznych instrumentów finansowych, z wykorzystaniem środków własnych i we własnym imieniu.

3. Warunki umowy

Niniejsza umowa jest organizowana w formie oferty publicznej, która powstaje w momencie złożenia wniosku przez Klienta i jest jednym z głównych elementów tej umowy. Oferta publiczna odnosi się do informacji wyświetlanych przez Wykonawcę na temat warunków złożenia zlecenia wymiany. Głównym składnikiem oferty publicznej są działania podejmowane po wypełnieniu wniosku przez Klienta i wskazanie jego dokładnych zamiarów zrealizowania transakcji na warunkach zaproponowanych przez Wykonawcę przed zakończeniem tego wniosku. Czas, data i parametry aplikacji są tworzone przez Wykonawcę automatycznie w momencie zakończenia tworzenia wniosku zlecenia. Oferta musi zostać zaakceptowana przez Klienta przed złożeniem zlecenia. Umowa wejdzie w życie po otrzymaniu przez Wykonawcę środków finansowych w pełnej kwocie określonej we wniosku przez Klienta. Operacje finansowe są dokonywane zgodnie z zasadami, przepisami i formatem systemów elektronicznych rozliczeń. Umowa obowiązuje przez okres ustalony od momentu złożenia wniosku do rozwiązania z inicjatywy jednej ze stron.

4. Przedmiot umowy

Korzystając ze zautomatyzowanego produktu internetowego, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany kryptowalut na prowizję od Klienta, po złożeniu wniosku i sprzedaży kryptowaluty osobom, które chcą ją nabyć, w ilości nie niższej niż w aplikacji złożonej przez Klienta. Wykonawca zobowiązuje się przelać środki na dane określone przez Klienta. W przypadku zysku podczas wymiany pozostaje on na koncie Wykonawcy, jako dodatkowa korzyść i premia za usługi prowizyjne.

5. Informacje dodatkowe

5.1. Jeśli konto Wykonawcy otrzyma kwotę inną niż wskazana we wniosku, a także jeśli płatność na konto Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie danych innych niż określone we wniosku, Wykonawca rozwiązuje umowę jednostronnie i zwraca wszystkie środki na dane Klienta, pomniejszone o kwotę kosztów prowizji transferu obowiązujące w danym systemie elektronicznych płatności.

5.2. Jeśli Wykonawca nie wyśle ​​kryptowaluty na określone dane Klienta w ciągu 12 godzin, Klient ma pełne prawo do żądania rozwiązania umowy i zwrotu kryptowaluty w całości na swoje konto. Realizacja wniosku o rozwiązanie umowy i zwrot kryptowaluty jest wykonywane przez Wykonawcę, jeżeli środki nie zostały jeszcze przekazane na określone dane Klienta. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot kryptowaluty następuje w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania wniosku o rozwiązanie umowy. Jeżeli opóźnienia w zwrocie nastąpiły bez winy Wykonawcy, nie ponosi on za nie odpowiedzialności.

5.3. W przypadku nieotrzymania kryptowaluty od Klienta na konto Wykonawcy w ciągu 40 minut od momentu złożenia wniosku przez klienta, umowa między stronami zostaje rozwiązana przez Wykonawcę jednostronnie. Klient może nie zostać powiadomiony. Jeśli kryptowaluta dotrze na konto Wykonawcy po 40 minutach, następuje zwrot pieniędzy na konto Klienta, pomniejszone o kwotę kosztów prowizji transferu obowiązujące w danym systemie płatności elektronicznych.

5.4. W przypadku opóźnienia w przekazaniu środków na dane określone przez Klienta z powodu winy systemu płatności, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z tej okoliczności. W takim przypadku Klient zgadza się, aby wszystkie roszczenia były zgłaszane do systemu płatności, a Wykonawca z kolei udziela pomocy w możliwym zakresie w ramach obowiązujących przepisów.

5.5. W przypadku wykrycia sfałszowania przepływów komunikacyjnych lub wpływu, w celu pogorszenia pracy Wykonawcy, a mianowicie jego kodu programu, aplikacja zostaje zawieszona, a środki przekazane w ramach tej aplikacji są zwracane na konto Klienta, pomniejszone o kwotę kosztów prowizji transferu obowiązujące w danym systemie płatności elektronicznych.

5.6. Klient w pełni zgadza się, że Wykonawca ponosi ograniczoną odpowiedzialność na podstawie niniejszej umowy i nie daje dodatkowych gwarancji Klientowi, a także nie ponosi za nie dodatkowej odpowiedzialności.

5.7. Klient zgadza się działać w ramach prawa, a także nie fałszować przepływów komunikacyjnych i nie tworzyć przeszkód dla normalnego działania kodu programu Wykonawcy.

5.8. W przypadku podania przez Klienta błędnych danych Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i konsekwencje w przypadku błędnego przekazania środków.

5.9. Podczas wymiany na etapie naciskania przycisku „Zapłać za aplikację” przez Klienta, stawka ustalona w momencie naciśnięcia jest stała, a na kolejnych etapach rejestracji i płatności pozostaje niezmieniona.

6. Okres gwarancji

Wykonawca udziela gwarancji na świadczone usługi na czas 24 godzin od daty wejścia w życie niniejszej umowy.

7. Siła wyższa

W przypadku pojawienia się nieprzewidzianych okoliczności podczas przetwarzania wniosku Klienta, które przyczyniają się do niezgodności z warunkami umowy, terminy składania wniosku zostają przesunięte na okres okoliczności siły wyższej. Za wygasłe zobowiązania Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Do okoliczności siły wyższej należą:

    - problemy techniczne napotkane podczas pracy produktu internetowego Wykonawcy;

    - problemy techniczne związane z konserwacjami technicznymi lub awariami systemów płatności elektronicznych;

    - problemy techniczne związane z nieprawidłowym działaniem stawki kupna / sprzedaży, w tym przypadku wszystkie aplikacje z niewłaściwą stawką zostaną ponownie obliczone ręcznie według najlepszej ceny kupna / sprzedaży wskazanej na stronie www.bestchange.ru;

    - działania legislacyjne rządu lub działania organów wykonawczych, które zakazują lub zawieszają Internet, usługę Wykonawcy, systemy płatności elektronicznych, instytucje bankowe itp.

8. Formularz umowy

Niniejsza umowa jest akceptowana przez obie strony i ma moc prawną równoważną umowie sporządzonej na piśmie.

9. Transakcje wymiany

9.1. Zawierając niniejszą umowę, Klient zgadza się nie korzystać z usługi do nielegalnych transferów i nieuczciwych działań. W przypadku naruszenia tej klauzuli, Klient ponosi odpowiedzialność karną ustanowioną przez prawo.

9.2. Jeśli niemożliwe jest automatyczna realizacja zlecenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, takich jak brak komunikacji lub brak funduszy, Wykonawca realizuje zlecenie ciągu najbliższych 12 godzin lub zwraca środki na wskazane w zleceniu dane Klienta.

9.3. Wykonawca ma prawo do przekazywania informacji o transferach waluty elektronicznej zgodnie z wymogami: organów ścigania, administracji systemu płatniczego, a także ofiar przestępstw, których oszustwa zostały udowodnione przez organy sądowe.

9.4. W przypadku podejrzenia oszustwa lub prania pieniędzy realizacja wniosków Klienta zostaje zawieszona, a Klient zgadza się dostarczyć Wykonawcy kopie dokumentów potwierdzających jego tożsamość oraz kopie dokumentów identyfikujących go jako podatnika z wyjaśnieniami potwierdzającymi zasadność złożonych wniosków. Do momentu spełnienia przez Klienta wymagań niniejszej klauzuli Umowy, realizacja wniosków Klienta nie jest przeprowadzana.

9.5. Klient zobowiązuje się nie ingerować w pracę Wykonawcy oraz nie uszkadzać oprogramowania i sprzętu, a także zobowiązuje się do przekazywania dokładnych informacji, aby upewnić się, że Wykonawca spełnia wszystkie warunki umowy.

Nasze rezerwy

aktualnie dostępna ilość

Bitcoin Bitcoin
0 BTC
Ethereum Ethereum
0 ETH
Litecoin Litecoin
0 LTC
Perfect Money USD Perfect Money USD
0 USD
Payeer USD Payeer USD
0 USD

Jeśli nie ma wystarczającej rezerwy, skontaktuj się z nami na czacie online.Kup kryptowalutę za pomocą karty bankowej i wymieniaj w jednym miejscu:
https://cryptochain.centerOffice address for cash orders :

Presnenskaya Embankment 12
Moscow-City

Working hours:
9:00 — 21:00 (Moscow time)Oceń pracę operatora:
Nie Oszacowanie